Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: 31/04/2020

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng dịch vụ này đầy đủ và cẩn thận trước khi sử dụng ứng dụng . Các Điều khoản sử dụng dịch vụ này đưa ra các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý cho việc bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi.

 1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng dịch vụ

Bằng cách đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng dịch vụ này và tất cả các quy tắc, chính sách và thủ tục hoạt động khác có thể được xuất bản theo từng thời điểm thông qua ứng dụng của chúng tôi, và có thể được cập nhật mà không cần thông báo với bạn.

Một số Dịch vụ nhất định có thể tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện bổ sung do chúng tôi chỉ định; việc sử dụng các Dịch vụ của bạn phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện bổ sung được đưa vào các Điều khoản sử dụng dịch vụ bằng cách tham khảo các Quy tắc chính thức . Các Điều khoản sử dụng dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ.

 1. Điều kiện hợp lệ

Bạn bảo đảm rằng bạn ít nhất 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể không sử dụng Dịch vụ trong bất kỳ trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi có thể, theo ý riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi các tiêu chuẩn đủ điều kiện vào bất kỳ lúc nào. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các Điều khoản sử dụng dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi khi Điều khoản sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ bị cấm hoặc trong phạm vi cung cấp , bán hoặc cung cấp Dịch vụ xung đột với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Hơn nữa, Dịch vụ chỉ được cung cấp cho việc sử dụng của bạn, và không cho việc sử dụng hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào.

 1. Đăng ký

Để đăng ký Dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký một tài khoản theo số điện thoại. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin Tài khoản của bạn. Bạn không được: (i) chọn hoặc sử dụng làm tên người dùng là tên của người khác với ý định giả mạo người đó; (ii) sử dụng làm tên sử dụng một tên tùy thuộc vào bất kỳ quyền nào của một người không phải là bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng, như một tên người dùng, một tên khác, có tính xúc phạm, tục tĩu hoặc khiêu dâm. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và để giữ mật khẩu Tài khoản của bạn an toàn. Bạn không bao giờ sử dụng tài khoản người dùng của người khác hoặc thông tin đăng ký cho Dịch vụ mà không được phép. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về tính hợp lệ của bạn khi sử dụng Dịch vụ, vi phạm an ninh hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không bao giờ nên xuất bản, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập cho Tài khoản của bạn. Bạn sẽ có khả năng xóa Tài khoản của bạn, trực tiếp hoặc thông qua yêu cầu đối với một trong những nhân viên hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

 1. Nội dung
 • Định nghĩa: Đối với các mục đích của các Điều khoản sử dụng dịch vụ này, thuật ngữ “Nội dung” bao gồm thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, clip âm thanh, các bài viết và nhận xét, phần mềm, kịch bản, đồ hoạ và các tính năng tương tác được tạo, cung cấp thông qua Dịch vụ. Đối với mục đích của Thỏa thuận này, “Nội dung” cũng bao gồm tất cả Nội dung Người dùng (như được định nghĩa bên dưới).

 • Nội dung của Người dùng: Tất cả nội dung được thêm vào, tạo, tải lên, gửi, chia sẻ hoặc đăng lên Dịch vụ bởi người dùng (được gọi chung là “Nội dung Người dùng”), dù được đăng tải công khai hay truyền tải bí mật, là trách nhiệm duy nhất của người có nguồn nội dung đó. Bạn đảm bảo rằng tất cả nội dung do bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Bạn giữ lại quyền sở hữu của tất cả nội dung được tạo và tải lên bởi bạn. Bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro và tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác do kết quả từ đó.

 • Thông báo và Hạn chế: Dịch vụ có thể chứa nội dung do chúng tôi, đối tác hoặc người dùng của chúng tôi cung cấp và nội dung đó được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền và luật sở hữu khác. Bạn phải tuân theo và duy trì tất cả thông báo, thông tin và các hạn chế về bản quyền có trong bất kỳ Nội dung nào truy cập thông qua dịch vụ.

 • Sử dụng Giấy phép: Theo các Điều khoản sử dụng dịch vụ này, chúng tôi cấp cho mỗi người sử dụng Dịch vụ một giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, không được cấp phép lại và không chuyển nhượng để sử dụng (nghĩa là, để tải xuống và hiển thị cục bộ) nội dung chỉ nhằm mục đích sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào cho các mục đích khác ngoài việc sử dụng Dịch vụ bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được bán, hoặc sử dụng hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào cho mục đích thương mại hoặc bằng bất cứ cách nào vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba.

 1. Quy tắc ứng xử

Là một điều kiện sử dụng, bạn hứa sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng dịch vụ này. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến Dịch vụ.

Bạn không được (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) (a) thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc (b) tải lên, tải xuống, đăng, gửi hoặc phân phối hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ hoặc thông qua Dịch vụ vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc vi phạm luật pháp; bạn biết là sai, gây hiểu nhầm, không trung thực hoặc không chính xác; vi phạm, khiêu dâm, khiếm nhã, khiêu dâm, xúc phạm, tục tĩu, chứa hoặc mô tả ảnh khoả thân, chứa hoặc miêu tả các hoạt động tình dục, hoặc là không phù hợp, đe doạ, lăng mạ, quấy rối, phỉ báng sẽ bị xử lý.

Bạn không được: (i) có bất kỳ hành động nào lợi dụng hoặc có thể làm nguy hại đến cơ sở hạ tầng của chúng tôi (ii) can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc làm đúng đắn của Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào được tiến hành trên Dịch vụ; (iii) bỏ qua, phá hoại hoặc cố gắng phá hoại bất kỳ biện pháp nào chúng tôi sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ (hoặc các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối với Dịch vụ); (iv) chạy bất kỳ hình thức tự động trả lời hoặc “spam” trên Dịch vụ; (v) sử dụng phần mềm, thiết bị hoặc các quá trình khác tự động hoặc bằng tay để “thu thập dữ liệu” của Ứng dụng; (vi) thực hiện bất kỳ hành động vi phạm các nguyên tắc và chính sách của chúng tôi.

Bạn không được (trực tiếp hoặc gián tiếp): (i) giải mã, tháo rời, đảo ngược kỹ thuật hoặc tìm cách lấy bất kỳ mã nguồn hoặc các ý tưởng hoặc thuật toán cơ bản của bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (ii) sửa đổi, dịch hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh của bất kỳ phần nào của Dịch vụ, hoặc (iii) sao chép, thuê, cho thuê, phân phối hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào bạn nhận được dưới đây. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng tại địa phương, quốc gia và quốc tế.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền truy cập, đọc, bảo quản và tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi chúng tôi tin rằng hợp lý và cần thiết để (i) đáp ứng luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ, (ii) thi hành các Điều khoản sử dụng dịch vụ này, (iv) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người sử dụng và công chúng.

 1. Các dịch vụ bên thứ ba.

Dịch vụ có thể cho phép bạn liên kết hoặc truy cập các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác trên thiết bị của bạn, Internet và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác có thể chứa các liên kết đến hoặc được truy cập bởi Dịch vụ hoặc Ứng dụng. Những tài nguyên này không nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, tính chính xác, hợp pháp, phù hợp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các trang web hoặc tài nguyên đó. Việc đưa vào bất kỳ liên kết hoặc truy cập như vậy không hàm ý sự chứng thực của chúng tôi hoặc bất kỳ mối liên hệ nào giữa chúng tôi và các nhà khai thác của họ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, có trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hoá hoặc dịch vụ nào có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên như vậy.

 1. Dịch vụ xác định vị trí:

Chúng tôi có thể cung cấp các tính năng dựa trên vị trí của người dùng và có thể báo cáo về vị trí của những người dùng đó khi họ sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể tham gia sử dụng các Dịch vụ xác định vị trí này theo ý riêng của bạn và có thể chọn không cung cấp thông tin như vậy bằng cách tắt các tính năng đó. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ Dựa trên Vị trí, bạn đồng ý thu thập và phổ biến thông tin vị trí của bạn thông qua Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại hoặc thiệt hại phát sinh từ quyết định thông báo của bạn để phổ biến thông tin vị trí của bạn thông qua Dịch vụ.

 1. Sự bồi thường:

Bạn phải bảo vệ, bồi thường và giữ an toàn cho chúng tôi, nhà cung cấp và đại diện của chúng tôi đối với mọi trách nhiệm, khiếu nại và chi phí, kể cả các khoản phí luật sư hợp lý, phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ, Nội dung vi phạm các Điều khoản sử dụng dịch vụ này. Chúng tôi bảo lưu quyền bảo vệ độc quyền và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó bạn sẽ hỗ trợ và hợp tác với chúng tôi trong việc xác nhận bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào.

 1. Điều khoản của ứng dụng và thiết bị của Apple:

Trong trường hợp bạn đang truy cập các Dịch vụ thông qua một ứng dụng trên một thiết bị được cung cấp bởi Apple, Inc. hoặc một ứng dụng thu được thông qua Apple App Store sẽ áp dụng các điều sau đây:

Cả bạn và chúng tôi thừa nhận rằng các Điều khoản sử dụng dịch vụ này chỉ được thỏa thuậ giữa bạn và Công ty, chứ không phải với Apple, và rằng Apple không chịu trách nhiệm đối với Ứng dụng hoặc Nội dung; Ứng dụng được cấp phép cho bạn trên cơ sở giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không cấp phép được, chỉ để được sử dụng cùng với Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn, tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản sử dụng dịch vụ này vì chúng được áp dụng cho Dịch vụ; Bạn sẽ chỉ sử dụng Ứng dụng liên quan đến một thiết bị Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát; Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ với khía cạnh thuộc về Ứng dụng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty, chứ không phải Apple, có trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có thể có liên quan đến Ứng dụng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng Ứng dụng sở hữu và sử dụng Ứng dụng của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, Công ty chúng tôi, chứ không phải Apple, sẽ chịu trách nhiệm về việc điều tra, và xử lý bất kỳ khiếu nại vi phạm nào; Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn không ở trong một quốc gia phải chịu một khoản cấm vận của Chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là nước “hỗ trợ khủng bố” và rằng bạn không được liệt kê trong danh sách cấm hoặc các bên bị hạn chế; Cả bạn và chúng tôi đều thừa nhận và đồng ý rằng trong việc sử dụng Ứng dụng của bạn, bạn sẽ tuân thủ bất kỳ điều khoản thỏa thuận nào của bên thứ ba áp dụng có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng đó. Cả bạn và chúng tôi đều thừa nhận và đồng ý rằng các công ty con của Apple là bên thứ ba hưởng lợi từ các điều khoản này và rằng khi bạn chấp nhận các điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thi hành những điều khoản này chống lại bạn như bên thứ ba hưởng lợi từ Hợp đồng này.

 1. Khác
 • Toàn bộ Thỏa thuận và Tính Khả thi: Các Điều khoản sử dụng dịch vụ này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với Dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng Ứng dụng, và thay thế cho tất cả các thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc hiện tại (dù bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử) giữa bạn và chúng tôi đối với Dịch vụ . Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng dịch vụ này không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để các Điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực và có hiệu lực. Sự thất bại của một trong hai bên đối với việc thực hiện bất kỳ quyền nào được quy định trong Hợp đồng này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây.

 • Bất khả kháng: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu sót nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi ở đây khi mà sự thất bại đó là do bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự thất bại hoặc suy thoái cơ học, điện tử hoặc truyền thông.

 • Chuyển nhượng: . Các Điều khoản sử dụng dịch vụ này là cá nhân của bạn, và không được chuyển nhượng hoặc cấp phép của bạn trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉ định, chuyển nhượng hoặc ủy thác bất kỳ quyền và nghĩa vụ của chúng tôi dưới đây mà không có sự chấp thuận.

 • Thông báo: Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản Dịch vụ, tất cả các thông báo theo Các Điều khoản sử dụng dịch vụ này sẽ được viết thành văn bản và sẽ được coi là đã được cấp hợp lệ.

Nếu bạn có bất cứ vấn đề thắc mắc liên quan đến Điều khoản sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: