Điều khoản và Điều kiện cho các chương trình radio

Cập nhật lần cuối: 20/07/2020

Bằng việc tham gia các chương trình radio, bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây.

 1. Thuật ngữ Trong điều khoản này, các từ ngữ được định nghĩa như sau:
  • Người tổ chức: là Nguyễn Hữu Đại Lộc.
  • Người nghe: là người tham gia nghe chương trình, khi chương trình đang phát sóng trực tiếp hoặc là qua bản ghi lại của chương trình trên các nền tảng của người tổ chức.
  • Khách mời: là người đăng ký tham gia chương trình, và được chọn để cùng tham gia một chương trình do người tổ chức chỉ định.
 2. Những điều khách mời cần làm
  • Sau khi khách mời chấp thuận khung thời gian lên sóng do người tổ chức sắp xếp, khách mời có trách nhiệm thông báo tới người tổ chức trước tối thiểu 30 phút trước khi chương trình bắt đầu nếu có nhu cầu thay đổi khung thời gian.
  • Khi khách mời tham gia chương trình, khách mời cần hạn chế hết cỡ các từ ngữ phản cảm. Việc sử dụng nhiều từ ngữ phản cảm là không được phép.
  • Khách mời không được xúc phạm một cá nhân, tập thể, một nhóm người, dân tộc hay quốc gia.
  • Khách mời không được phép xâm phạm bản quyền của người khác. Việc phát các nội dung có bản quyền trên sóng là không được phép.
  • Khách mời không được phép tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 3. Những điều người nghe cần làm Người nghe có thể tham gia bình luận trong chương trình, nhưng người nghe cần tuân thủ những điều sau:
  • Người nghe không được sử dụng các từ ngữ phản cảm.
  • Người nghe không được xúc phạm một cá nhân, tập thể, một nhóm người, dân tộc hay quốc gia.
  • Người nghe không được phép tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 4. Hình thức xử lý Nếu khách mời và/hoặc người nghe có dấu hiệu vi phạm những điều ở mục 2 và/hoặc mục 3, người tổ chức có quyền thực hiện một trong các hành động sau, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) cấm khách mời và/hoặc người nghe vi phạm tham gia chương trình trong một khoảng thời gian nhất định hoặc/và (b) tố giác hành vi vi phạm của khách mời và/hoặc người nghe cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 5. Quyền của người tổ chức
  • Người tổ chức có toàn quyền lưu giữ nội dung chương trình, và sử dụng nội dung này cho mọi mục đích, bao gồm cả mục đích thương mại.
  • Người tổ chức có toàn quyền quyết định cách áp dụng các điều khoản và điều kiện này cho từng trường hợp.
  • Người tổ chức có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện này mà không cần báo trước.