Lịch học

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03
Phát âm Phát âm Từ vựng Đọc + Viết Đọc + Viết Nghe + Nói Phát ấm
Bài 1: Âm/Chữ cái (P1) (P2) Mô tả bản thân (P1) (P2) (P3) (P4) Bài 2