Bài 1 - Bao nhiêu chữ cái, bao nhiêu âm?

3 phút đọc

Hướng dẫn sử dụng audio: Các kí hiệu có dạng {A1a} yêu cầu bạn mở file nghe tương ứng để nghe.
A, B, C, D, E lần lượt tương ứng với CD 1, 2, 3, 4 và 5.
Số chỉ tiếp theo tương ứng với track cần mở.
Ví dụ, {A2a} có nghĩa là bạn cần mở CD 1, track 2.
Các kí hiệu a, b, c, d,… chỉ thứ tự từng phần của một track. Tải audio tại đây

A. Chữ cái và âm

{A2a} Có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


{A2b} Có 5 chữ cái nguyên âm.
A E I O U


{A2c} Và có 21 chữ cái phụ âm.
B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z


{A2d} Tuy nhiên, có hơn 40 âm khác nhau trong tiếng Anh.
Trong một số từ, số chữ cái bằng với số âm.

Ví dụ: best có 4 chữ cái, và 4 âm.

b e s t
1 2 3 4

dentist có 7 chữ cái, và 7 âm.

d e n t i s t
1 2 3 4 5 6 7

B. Sự khác biệt giữa số âm và số chữ cái

Nhưng cũng có những lúc mà số âm khác với số chữ cái.

{A3a} Trong từ green, ee là một âm, và trong từ happy, pp là một âm.

g r e e n
1 2 3   4
h a p p y
1 2 3   4

{A3b} Trong từ bread, ea là một âm.

b r e a d
1 2 3   4

{A3c} Trong một số từ, có những chữ cái không được phát âm. Trong từ listen, t không được phát âm.

l i s t e n
1 2 3 - 4 5

{A3d} Trong một số từ, một chữ cái là hai âm. x trong six là hai âm giống như k + s.

s i x  
1 2 3 4

C. Âm và chính tả không giống nhau

Chúng ta đôi khi viết cùng một âm bằng nhiều cách khác nhau khi đặt trong những từ khác nhau.
Chẳng hạn, e trong red nghe giống ea trong bread.

{A4a} Đôi khi hai từ có cùng cách phát âm dù viết khác nhau. Hiện tượng này gọi là các từ đồng âm.
Chẳng hạn: know - no.


{A4b} Cũng có trường hợp hai từ viết giống nhau, nhưng lại phát âm khác nhau.
read (nguyên thể/thì hiện tại) - read (thì quá khứ)

A: Do you want to read the newspaper?
B: No, thanks, I read it this morning.


{A4c} Bởi vì có nhiều âm hơn chữ cái, chúng ta phải dùng các kí hiệu cho việc phát âm.

/best/ best
/’dentɪst/ dentist
/gri:n/ green
/’hæpi/ happy
/’kɒfi/ coffee
/’lɪsən/ listen
/θri:/ three
/sɪks/ six
/sɒks/ socks
/bred/ bread
/nəʊ/ no
/nəʊ/ know
/red/ red
/red/ read (thì quá khứ)
/ri:d/ read (nguyên thể/thì hiện tại)

Tóm tắt:

  • Trong tiếng Anh, số chữ cái và số âm là khác nhau.
  • Điều này dẫn đến việc các chữ cái không phải lúc nào cũng phát âm như nhau.
  • Chính vì thế, chúng ta phải dùng kí hiệu để thể hiện việc phát âm. ___ Tham khảo: Jonathan Marks - English Pronunciation in Use (Elementary)