Theo dõi tôi

Ngoài trang web này, tôi còn hiện diện trên internet ở nhiều nơi khác. Theo dõi tôi tại một số nơi phổ biến bằng cách nhấn vào các liên kết dưới đây:

Facebook: Trang cá nhân, Blog của tôi
Messenger: Trang cá nhân, Blog của tôi
Instagram: Trang cá nhân, Blog của tôi
Twitter: @nguyenhuudailoc, Blog của tôi
LinkedIn: Nguyễn Hữu Đại Lộc
GitHub: @nguyenhuudailoc

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy tôi trên nhiều mạng xã hội khác với username @nguyenhuudailoc.